ARAŞTIRMA & DOSYA Kategorisinde 102 haber bulunmaktadır...

AB’nin Yaşlanma Sorununa Çözüm Olarak Türkiye

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’nın temel oluşturduğu ortaklık rejimi çerçevesinde gelişti. Türkiye ile AT arasında, sanayi ürünlerini konu alan bir Gümrük Birliği Antlaşması’nın ardından 1999 yılında yapılan Helsinki Zirvesi’nde Türkiye Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülke olarak gösterildi. Daha sonra AB Komisyonu’nun genişleme politikası çerçevesinde oluşturduğu sistemin en önemli aracı olan ‘Katılım Ortaklığı Belgesi’ Türkiye’nin Kopenhag Kriterlerine uyumu ve topluluk mevzuatını üstlenmesi için gerekli çalışmaları tamamlanmasına yönelik kısa ve orta vadeli hedefleri ortaya koyacak şekilde hazırlandı. Mevzuat düzenlemesini içine alan bu süreçte Türkiye sekiz uyum ve iki anayasa değişiklik paketini kabul etti.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu (AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’nın temel oluşturduğu ortaklık rejimi çerçevesinde gelişti. Türkiye ile AT arasında, sanayi ürünlerini konu alan bir Gümrük Birliği Antlaşması’nın ardından 1999 yılında yapılan Helsinki Zirvesi’nde Türkiye Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülke olarak gösterildi. Daha sonra AB Komisyonu’nun genişleme politikası çerçevesinde oluşturduğu sistemin en önemli aracı olan ‘Katılım Ortaklığı Belgesi’ Türkiye’nin Kopenhag Kriterlerine uyumu ve topluluk mevzuatını üstlenmesi için gerekli çalışmaları tamamlanmasına yönelik kısa ve orta vadeli hedefleri ortaya koyacak şekilde hazırlandı. Mevzuat düzenlemesini içine alan bu süreçte Türkiye sekiz uyum ve iki anayasa değişiklik paketini kabul etti.

Avrupa Birliği’ ne (AB) katılım sürecinde Türkiye, mevzuata ilişkin siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda reform çalışmalarını üstlendi ve ilerleme kaydetti. Ancak AB, reform çalışmalarını üstlendiği halde Türkiye’nin önüne tam üyelik sürecinde ‘Kıbrıs Sorunu, Azınlık Hakları, Ulusal Bütünlük’ gibi konuları gündeme getirerek katılım sürecini uzatma çabasına gitmeyi öngördü. Türkiye’yi diğer üyelerden farklı bir kimlik gibi tanımlayan topluluk, ‘öteki’ kavramını Türkiye üzerinde göstermeyi benimsedi. AB’nin yapmış olduğu bu oyalama taktiği sadece Türkiye’nin siyasi, hukuki, ekonomik, sosyal ve etnik yapısını değil ayrıca demografik yapsını da kapsıyor. Avrupa’nın giderek yaşlı nüfusunun artmasına karşılık Türkiye’nin genç nüfusa sahip olması AB ülkelerini Türkiye’nin adaylık süreci içerisinde kaygılandırıyor.

Türkiye’nin AB’ ye adaylık süreci de dikkate alındığında, AB’ ye tam üye olması ve entegrasyonun geliştirilmesiyle yaşlanma düzeyleri farklı olan Türkiye’nin ve AB İş Gücü Piyasası’nın karşılıklı nasıl etkileneceği önem kazanıyor. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Alver’ in yaptığı değerlendirmeler tam bu noktada önem kazanıyor. Prof. Dr. Alver, AB’nin kendi içinde yaşadığı ekonomik problemleri ve genişlemeyi, 1980’li yıllardan itibaren sürdüğünü 1959 yılında Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na üye olmak istediğini o yıllarda Türkiye’ deki nüfusun bu kadar kalabalık olmamasıyla birlikte sonra ki yıllara nazaran, Türkiye’nin ekonomik problemlerinin bilinen bir gerçek olduğunu, AB nüfusunun giderek yaşlandığını, bu yüzden AB’ nin kendi sosyo-demografik ve kültürel özelliklerine benzer özelliklere sahip ülkeleri tercih ettiğini ve 90’ lı yıllarda Sovyetlerin başını çektiği siyasal sistemin çöküşünü ve daha nitelikli, daha az nüfusa sahip olan ve kültürel olarak Avrupa içinde yer alan eski Doğu Blok’u ülkelerinin AB’ye kabul edilmesinin, Türkiye’ye bakış açısını bir ölçüde değiştirdiğini belirtti. Peki nedir bu demografik yapı?  Lee R. ve Miller T. ’ nin 2003 yılında Journal of Economic  Perspectives dergisinde yayınladıkları ‘Demografik Dönüşüm’ adlı makalelerinde ‘Demografik Yapı’ şöyle tanımlanıyor. Dünya’daki yüksek doğum ve ölüm oranlarının tarihsel süreçte azalarak düşük doğum ve ölüm oranlarına ulaşması olarak ifade ediliyor. Söz konusu süreç, 1800’lerin başında Avrupa’da sanayileşmenin başlaması ile ortaya çıktı. 2100 yılında ise bu sürecin biteceği tahmin ediliyor. Aslında demografik süreç sadece doğum ve ölüm oranları karşılaştırılarak elde edilmiyor. Yapıyı incelerken ülkelerin, nüfusa dayalı eğitim durumları, evlenme boşanma oranları, idari kayıtlara göre nüfus sayımı, nüfusa dayalı konut sayımı, sağlık araştırmaları gibi yapılar göz önünde bulunduruluyor. Nüfus hareketlerinin ekonominin işleyişiyle ilgili süreçte etkin olması, ülkelerin nüfus hareketlerinden kaynaklanabilecek sorunlara orta ve uzun vadeli politikalarla çözüm üretmeleri gerekliliğini gösteriyor. Demografik dönüşümün en önemli etkisi, 65 yaşın üzerindeki nüfusun yükselmesi sonucu, yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının artması olarak değerlendiriliyor. Uluslararası Para Fonu (IMF)’ye göre, yaşlanmanın etkisi, dünyada coğrafi bölgelere ve gelişmişlik düzeylerine göre farkılılıklar göstermekle beraber en yoğun şekilde AB ve Japonya’da görülüyor.

Avrupa’ da Nüfus Yaşlanması hangi boyutta devam ediyor?

Dünyada yaşlanmanın etkisiyle birlikte, iş gücü kaybını telafi etmek için en önemli çözüm yollarından birinin göç olduğu değerlendiriliyor. Demografik dönüşümün hızlı olduğu AB’de, genişleme süreci hala devam ediyor. Yeni on üye ülkenin iş gücü piyasası açısından katkıları ancak serbest iş gücü dolaşımının tam olarak devreye gireceği 2011 yılından sonra ortaya çıkacak. Ancak yeni üye ülkelerin de yaşlanma sürecinde bulunmaları, AB’nin kendi içindeki göçün istihdama katkısının ne olacağını şüpheli hale getiriyor. Avrupa Komisyonu’ nun 2006’da yayladığı Raporda, 2004-2050 projeksiyonlarına göre, Avrupa Birligi Üyesi 25 Ülke’de nüfus düzeyi bugünkü değeri olan 457 milyondan 2050 yılına kadar 454 milyona gerileyecek olması AB üyelerini kaygılandırıyor. 2050 yılında, çalışan kişi başına bakmakla yükümlü olunan yaşlı kişiyi yansıtan yaşlı nüfus bağımlılık oranı, mevcut 1’e 4 oranından 1’e 2 oranına yükselecek. Diğer taraftan gelecek 10-20 yıllık süreçte emekli olacakların sayısının çok fazla olması, bütçe üzerindeki yükü artıracak. Genç nüfusun oranı azalacak, yaşlı nüfusun oranı artacak ve yaş grupları arasındaki dağılım bozulacak. AB’de çalışma çağındaki grubu kapsayan 15-64 yaş grubunun, 2050 yılında 2004 yılına göre % 16 gerileyeceği buna rağmen yaşlı sayılan 65 yaş üstü grubun 2050 yılında 2004 yılına göre % 77 artacağı tahmin ediliyor. Demografik dönüşümün izdüşümü olarak iş gücü piyasasındaki değişiklikler dolayısıyla bu dönüşüm büyüme oranlarına da yansıyacak. Büyüme hızının düştüğü AB’de, büyüme ile ilgili tahminler 2004-2050 yılında üç bölümde inceleniyor. 2004-2010 döneminde büyüme oranın yıllık % 2.4 olacağı tahmin ediliyor. 2011-2030 dönemine bakıldığında, büyümenin gerileyeceği ve % 1.9 olacağı öngörülüyor. Son dönem olan 2031-2050 dönemi ise büyüme hızının düşerek % 1.2 olacağını gösteriyor. Bir taraftan emeklilerin sayısının artmasıyla birlikte kamu harcamalarının yükselmesi ve diğer taraftan da iş gücü kaybı dolayısıyla ekonomideki çıktının azalarak büyümenin gerilemesi, birbirlerini besleyen bir kısır döngü sarmalına dönüşme yolunda oluyor.

 Avrupa’ da Nüfus Yaşlanmasının Sonuçları nelere yol açıyor?

Dünya çapındaki ülkelerde, doğurganlık oranının azalması ve ortalama ömür süresinin uzamasıyla birlikte nüfusun yaşlanması seklinde ortaya çıkan demografik değişimler; ekonomik büyüme, istihdam, işgücü üretkenliği, özel tasarruflar, vergi yükü ve yaşam standartları gibi birçok ekonomik ve sosyal alanda sonuçlar doğuruyor. Avrupa Birliği’nde nüfus yaşlanması gelecekte birçok sorunu ortaya çıkaracak. Muhtemel sorunlar ise; işgücü kapasitesinin ve üretkenliğinin azalması, ekonomide genel tasarruf miktarının azalması ve sosyal güvenlik sistemlerinin olumsuz etkilenerek kamu harcamalarının artması olarak sıralanıyor. Buna bağlı çözüm önerileri değerlendirmeye alındığında şöyle bir nokta ortaya çıkıyor. Birliğin bugünkü ekonomik büyümesini devam ettirebilmesi için daha fazla çalışabilir nüfusa ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir olgu olduğu AB tarafından öne sürülüyor. Öte yandan, nüfusun yaşlanmasından kaynaklanan sorunlar Avrupa Konseyi’nin Lizbon Zirve’sinde belirlediği hedef için de büyük bir engel teşkil ediyor. Bu noktada, AB’de uzun zamandır göç veya genişlemenin yaşlanma sorununa bir çözüm olabileceği konusunda bir tartışma yaşanıyor. 2004-2007 döneminde tamamlanan Doğu Avrupa genişlemesinin birliğin yaşlanma sorununa bir çözüm getirmeyeceği AB ülkelerinin raporlarında yer alıyor. Çünkü, söz konusu ülkelerin demografik yapıları eski üyelerden daha kötü durumda yer alıyor. Aday ülkeler arasında da tek olumlu örnek ülke ise Türkiye olarak gösteriliyor. AB bakımından bakıldığında, göç miktarının ve yapısının halihazırdaki demografik özelliklerin üstünde olması, göç hareketlerinin bir ülkedeki vergi mükelleflerinin sayısını arttırması ve göçmenlerin eğitimli ya da kalifiye eleman olması durumlarında göçün yaşlanma sorununa olumlu katkıda bulunabilirliği anlayışı kabul görüyor. Ancak, Birleşmiş Milletlerin 2000 yılında hazırladığı çalışmaya göre AB’ndeki çalışan nüfusun yaşlı nüfusa oranının sürdürülebilmesi için 674 milyon göçmene ihtiyacı vardır ki, bu göçmen hareketinin sağlanması imkansızdır. Dolayısıyla, göç yaşlanma sorunu için bir çözüm değildir. Araştırmacılar, 2004-2030 yılları arasında, Türkiye’nin üyeliği ve işgücü hareketlerinin serbestleştirilmesi bağlamında, AB’nin geçmişte yaşadığı genişleme deneyimlerine ve Türkiye’nin kendi göç deneyimine dayanılarak bir çalışma yaptı. Avrupa Birliği’ne üye olmuş ülkelerin üyelik sonrası göç deneyimleri uyumlu ve az uyumlu serbest dolaşım senaryolarına göre, Türkiye örneği değerlendirildiğinde 2030 yılına kadar tahmin edilen toplam göç 1,1 ila 1,9 milyon arasında değişecek. Aynı şekilde, AB’nin Güney Akdeniz genişlemesindeki deneyimi Türkiye örneğine yansıtıldığında uyumlu ve az uyumlu serbest dolaşım senaryolarına göre Türkiye’nin vereceği göç miktarı 1 milyon ile 2 milyon arasında yer alıyor. Türkiye’nin kendi göç deneyimi üyelik, hızlı büyüme ve serbest dolaşımla birlikte ele alındığında ise toplam göç miktarı 1 ila 2,1 milyon arasında tahmin ediliyor. Üyelik sürecinin askıya alınması durumunda hızlı büyüme oranlarını sürdüremeyecek olan Türkiye’nin tüm kısıtlamalara rağmen 2,7 milyon göç vereceği AB’ nin genişleme raporlarında hesaplanıyor.

Sonuç olarak, üyelik sürecinin askıya alınması öncelikle Türkiye’de ekonomik büyüme, siyasi istikrar ve istihdam oranlarını olumsuz yönde etkileyecek ve bugünkü kısıtlamalara ve vize koşullarına rağmen göç etmek isteyenler bir şekilde (evlenme, aile birliği, kaçak göç vs.) Avrupa Birliği ülkelerine gidecek. Türkiye’nin, bu sorunu çözebilmesi için yaşlanma haritasını gözden geçirmesi gerekiyor. Kuşkusuz, AB üye devletleri ve Birliğe aday ülkeler arasında Türkiye genç nüfusuyla göze çarpıyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye %1,6 nüfus artış oranıyla 71 milyon nüfusa sahiptir. Her ne kadar ortalama ömür süresi AB standartlarının altındaysa da, ortalama doğurganlık oranı fazlasıyla yüksektir. (2000-2005 dönemi için %2,23). 2025 yılı temel alınarak yapılan projeksiyonlara göre, Türkiye’deki doğurganlık oranı da azalacak, ancak Türkiye her durumda AB üyelerindeki oranların üzerinde olacak. Türkiye nüfusunun dikkat çeken özelliği, genç nüfusun büyüklüğüdür. Örnek olarak, nüfusun %64,6’sı 15-64 yaş grubunda yer alıyor. Aynı şekilde, 0-14 yaş grubu toplam nüfusun %30’una tekabül ediyor. Dolayısıyla, Birliğe üye ve aday ülkelerin demografik istatistikleri göz önüne alındığında Türkiye’nin avantajlı durumu açıktır.

 

Türkiye’den Kimler Göç Edecek? Neden?

Türkiye’den yapılacak olası göçün boyutunu anlamak için nicel tespitlerin yanında kimlerin, hangi nedenlerle göç edeceğinin ele alınması da gerekiyor. 2004 yılında Türkiye ve AB’ye katılım sürecinde olan ülkeler arasındaki genel göç etme eğilimleri analiz edildiğinde Türkiye’deki oran fazlasıyla yüksektir (%5). Göç etme eğilimini belirleyen temel unsurlar; işsizlik, kişisel nedenler, kötü çalışma ve yaşama koşulları olarak belirleniyor. Türkiye için en önemli göç nedeni parasal sorunlar (%34,9) ve işsizliktir (%41,2). Türkiye’de 15-24 yaş grubundakilerin %39,8’i ve bekarların %45’i göç etmek istiyor. Ayrıca, lise öğrencilerinin %15,1’i, hali hazırda çalışanların ise %11,6’sı göç etmeye yatkın konumda yer alıyor. AB’deki daha iyi çalışma ve yaşama koşulları ile daha yüksek gelir imkanı genç ve eğitimli nüfus için önemli bir göç etme motivasyonu sağlıyor.

AB’ nin gelecekteki demografik oluşumuna, Türkiye örneğinin temel alınmasının en önemli sebebi, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin nüfusu azalırken, Türkiye nüfusunun artmaya devam etmesidir. Daha önceden görüldüğü üzere, AB’ye aday ülkeler arasında göç eğiliminin en yüksek olduğu ülke %6,2 ile Türkiye olarak gösteriliyor . Lise öğrencisi olan genç nüfusun ve halihazırda çalışan nüfusun göç etme eğilimi göz önüne alındığında ve Türkiye’nin 2015’te üye olmasıyla işgücünün serbest dolaşımının başlayacağı veri olarak kabul edildiğinde, Türk göçü Avrupa’ya olumlu etki sağlayacak. Öte yandan, yakın zamanda AB’de kalifiye eleman sayısı düşmeye başlayacağından, Türkiye’de bu özelliklere sahip bireylerin göç eğiliminin yüksek olması da AB için olumlu bir gelişme olarak öngörülüyor. Türkiye’nin üyeliği çerçevesinde yaşanacak muhtemel göç hareketlerini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmaların ortak sonucu, Türkiye’den en fazla 2,7 milyon kişinin göç edeceğidir. Dolayısıyla, hem göçmen sayısının çok fazla olmaması hem de göç edenlerin zaman içinde yaşlanmasının kaçınılmaz oluşu, göç hareketlerinin AB’nin yaşlanma sorununa bir çözüm getiremeyeceği açık olarak görülüyor. Ancak, Birlik Türkiye’den göç edeceklerin özelliklerini dikkate alarak seçici bir göç politikası izlerse bazı sektörlerdeki işgücü ihtiyacını azaltacak konuma gelecek. Bu noktada da, Türkiye’nin AB’ye katkısı yaşlanma sorununu fazlasıyla hissedeceği 2050 yılına kadar geçerli olacak. AB, uyum politikalarında aday ülkelerden birisi olan Türkiye’ ye bakış açısını değiştirme yolunda olacak. Bu konuda Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Füsun Alver şunları söyledi. ‘Türkiye’nin dış politikası, Doğu’ya yöneldiğine ilişkin bazı göstergeleri içeriyor. Medyada yer alan bazı haberlere göre, ABD ve AB’nin, Türkiye’nin Batı’dan uzaklaşıp, Doğu’ya yönelmesinden kaygı duyduğu belirtiliyor. Ancak bu söylem, ABD’nin desteklediği ve AB’nin de dolaylı olarak desteklediği ılımlı İslam politikasıyla çelişkili diye düşünüyorum. Türkiye’nin yarım yüzyıldır AB’ye girme çabaları ve gelinen nokta düşünüldüğünde dış politikasını ağırlıklı olarak AB odaklı belirlememesi anlaşılabilir bir şey. Ancak coğrafi anlamda değil de çağdaşlaşma anlamında ülkemizin yönünün Batı’dan Doğu’ya çevrilmesinin yararlı olmayacağını düşünüyorum. Doğu’ya yönelmesi Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istemeyenleri güçlendirebilir; üyeliğini isteyenlerin ise, bu uzaklaşmanın seyrini yavaşlatmak için yeni bir politika geliştirmelerini beraberinde getirebilir.’ dedi. AB Ortadoğu ve Kafkaslarda aktif oyuncu olmak istiyorsa, bunu Türkiye’siz yapamayacak. Ayrıca 100 milyona ulaşan bir Türkiye’ nin bölgedeki ekonomik etkisi ve gücü de giderek artacak. Bugün Avrupa’ da Türkiye’ nin üyeliğine karşı sert rüzgarlar esebilir ama stratejik açıdan alternatifi olmayan, siyasi, ekonomik ve demografik gücü de giderek artan bir Türkiye’nin AB’ nin gözündeki önemi de giderek artacak. 

Daha Fazla Göster 04/11/2010 || 2064

Kitapları Çok Satan Yazar Olmanın Gerekleri Nelerdir

Eserleri çok okunan yazarlardan biri olmanın koşulunun Popüler Edebiyat yapmak olduğunun varsayıldığı günümüzde, ülkemizde kitap okuma oranları halen birçok ülkenin gerisinde.

Daha Fazla Göster 03/11/2010 || 1877

Diplomayı aldık peki ya iş?

Uzun yıllar emek verip önce lise sonra üniversiteyi bitiren gençler mezun olduktan sonra başarılı bir iş hayatına geçemeyince ruh sağlıkları bozuluyor.

Daha Fazla Göster 01/11/2010 || 1924

Türkçe Tüm Dillerin Atası mı ?

`Türk dili, taş ve maden devrinde, kültür kelimelerini göç yolu ile yeryüzündeki dillere yayan eski ve büyük bir kültür dili.` (Dr. Phil Kvergiç)

Daha Fazla Göster 01/11/2010 || 2005

DİLDE YOZLAŞMA GİTTİKÇE ARTIYOR

Yabancı kavramların gün geçtikce hayatımıza daha çok girmesi ve yabancı sözcük kullanımına olan ilginin artması, “yozlaşma” sorununu da beraberinde getiriyor.

Daha Fazla Göster 01/11/2010 || 2148

Bir İnternet Fenomeni Olarak Blog Yayıncılığı

Dünyanın en ücra köşesinden bir konuda eğer söylemek istedikleriniz varsa Blog açarak insanlarla bilgi paylaşımına giriyoruz. Haber alma açısından da yurttaş gazeteciliği ile bir tutulan Blog yayıncılığının kamuoyu oluşturmada önemi gid...

Daha Fazla Göster 01/11/2010 || 1966

Bilinmeyen Hastalık Spine Bifida

Spina Bifida hastalığının çok ciddi olduğunu söyleyen Spina Bifida Derneği Kocaeli Şube Başkanı Ö. Nabi Ulusoy, tüm anne adaylarını uyararak, “Anne adayları hamilelik kararı almadan üç ay önce folik asit değerlerini ölçtürmeliR...

Daha Fazla Göster 21/10/2010 || 1945

Yerel gazetecilikte neler oluyor ?

İletişim fakültesinden mezun olup Kocaeli'de, yerel basında çalışacak olan gençleri zorlu şartlar bekliyor.

Daha Fazla Göster 18/10/2010 || 1890

Şizofreni Gerçeğiyle Tanışın

Sanrılar ve varsayımlar arasında geçen hayatlar, saklanan ve kimsenin bilmesi istenmeyen bir hastalık şizofreni. Yaşanan cinayet olaylarında, yakın çevre ve aile facialarında en çok suçlanan hastalık şizofreni. Artık şizofreni ile ilgili gerç...

Daha Fazla Göster 21/05/2010 || 2478

'Tık'la Gelsin...

Sokaklar arasına kurulan pazarlardan, süper-hiper-mega marketlere henüz geçiş yapmıştık ki bir anda alışverişte yeni bir konseptle ´sanal alışveriş´ kavramıyla tanıştık. Konuyla ilgili olarak GittiGidiyor.com Marka Yöneticisi Ozan Tatar´...

Daha Fazla Göster 21/05/2010 || 2087

İstanbul Marmaray'la Geçilecek

Milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul'un en büyük sorunlarından biri trafik. İşte bu soruna çözüm olması için yılardır üzerinde düşünülen bir çok proje vardı. Ve nihayetinde bu sorunun çözümü için adımlar atıldı. İstanbul ...

Daha Fazla Göster 20/05/2010 || 1914

Gençler Meslek Seçiminde Özgür Değil!

Türkiye’deki birçok öğrenci, popüler meslek ya da ailemin isteği derken yanlış meslek seçimine yöneliyor…

Daha Fazla Göster 19/05/2010 || 1985

Sevmekle Başlar Her Şey

İnsani duyguları bilimsel metotlarla bir araya getirerek hayvanların korunması konusunda çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının sorunlarına çare buluyor. Kısırlaştır-Aşılat-Yaşat (KAY) projesi kapsam...

Daha Fazla Göster 17/05/2010 || 2008

Sanal Oyunlara Dikkat!

Çocukları saatlerce bilgisayar önünde tutan sanal oyunların çocukları şiddete sevk ettiğini ve sosyalleşmelerine engel olduğunu ifade eden Uzmanlar, bu noktada ebeveynleri dikkatli olmaya çağırıyor.

Daha Fazla Göster 17/05/2010 || 2114

D-e-p-r-e-s-y-o-n'dan Uzak Durun

Depresyon, genellikle insanın üzüntülü, kederli ve hüzünlü ruh halini tanımlamak için kullanılan bir sözcük olmasına rağmen hafife alınmaması gereken bir durum. Zira depresyon insanın duygu düşünce ve davranışlarında çöküntü yaratan...

Daha Fazla Göster 10/05/2010 || 1813

Dünya Ortak Bir Dili Konuşabilir mi?

'Çağdaş dil bilimi ekolleri,muhafazakar,liberal ve solcu düşünürler bir noktada birleşiyorlar;İnsan alet kullandığı için değil,söz sayesinde insan haline geldi.İnsanı insan yapan ne dik yürümek,ne toprağı sopayla eşeleyip yiyecek bulm...

Daha Fazla Göster 30/04/2010 || 1977